Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ

Đăng ngày 21/02/2017 Lượt xem: 6,097

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng:

1. Trực tiếp giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện các thủ tục về quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư năm 2014; tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và là đầu mối kiểm tra, thẩm định hồ sơ, giải quyết các thủ tục về cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định; trả kết quả cho nhà đầu tư (trừ các dự án thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng).

2. Là đầu mối thực hiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, môi trường, quy hoạch, xây dựng, tài chính… (bao gồm cả những dự án mới và những dự án đang triển khai, hoạt động) đối với các dự án không sử dụng nguồn vốn đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công và nằm ngoài các khu công nghiệp.

3. Thực hiện thủ tục về đăng ký doanh nghiệp cho các nhà đầu tư được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; thực hiện thủ tục thông báo việc đáp ứng điều kiện đầu tư đối với trường hợp góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

4. Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất đối với trường hợp được Ủy ban nhân dân thành phố giao và các dự án do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng đề xuất được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận.

5. Cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ đầu tư nhằm huy động các nguồn lực trong nước và nước ngoài để thực hiện các dự án đầu tư.

6. Chủ trì thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư; hỗ trợ về cơ chế, chính sách cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong hoạt động đầu tư vào thành phố theo quy định của pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư vào thành phố.

7. Là đầu mối kết nối với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm.

Nhiệm vụ cụ thể theo từng lĩnh vực:

Lĩnh vực đầu tư: Tham mưu, giải quyết các hồ sơ, thủ tục đầu tư; quyết định chủ trương đầu tư; cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; đăng ký doanh nghiệp đối với các nhà đầu tư nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; thông báo việc đáp ứng điều kiện đầu tư đối với trường hợp góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định tại Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan; chủ trì tổ chức, triển khai, hướng dẫn đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.         

Lĩnh vực xây dựng: Giới thiệu địa điểm, cung cấp thông tin về quy hoạch, kiến trúc; lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và cấp giấy phép quy hoạch; thẩm định dự án đầu tư; cấp giấy phép xây dựng; lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, xã hội; thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở.

Lĩnh vực đất đai, môi trường: Giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất, thẩm định nhu cầu sử dụng đất; hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (lần đầu), quyền sở hữu tài sản gắn liền trên đất; thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường; xác nhận giá đất cụ thể để: tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Lĩnh vực tài chính: Xác định giá đất phục vụ bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thuê đất, thuê mặt nước; hướng dẫn hồ sơ về khấu trừ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng vào nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp.

Lĩnh vực xúc tiến: Xúc tiến đầu tư; tư vấn, hỗ trợ đầu tư.

Quyết định 1919/2016/QĐ-UBND 

Quyết định 2782/2016/QĐ-UBND 

Công văn 455/UBND-VXNC  

Chào mừng đến với Website của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng. Menu Đặt lịch tại đây
0225.3822.258