Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Đăng ngày 21/02/2017 Lượt xem: 8,837

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố (HPPC) được thành lập theo Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 06/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ với mục đích đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố Hải Phòng.

Là đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, HPPC giúp UBND thành phố giải quyết thủ tục về đầu tư, đất đai, môi trường, quy hoạch, xây dựng, tài chính đối với những dự án không sử dụng nguồn vốn đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công và nằm ngoài các khu công nghiệp.

Ban Giám đốc của HPPC gồm Giám đốc và 05 Phó Giám đốc, trong đó 04 Phó Giám đốc đồng thời là Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường để trực tiếp quyết định, giải quyết những chức năng, nhiệm vụ của Sở tại HPPC.

 

Chào mừng đến với Website của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng. Menu Đặt lịch tại đây
0225.3822.258