Kinh tế - Xã hội

Tổng hợp một số chỉ tiêu kinh tế chính tháng 02 năm 2019 của thành phố Hải Phòng

Đăng ngày 22/03/2019 Lượt xem: 2,391

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 02 tăng 23,42%, 02 tháng tăng 23,72% so với cùng kỳ, trong đó một số ngành có tốc độ tăng cao như: sản xuất mô tơ, máy phát điện (+142,28%); sản xuất thiết bị truyền thông (+124,92%); tái chế phế liệu (+84,26%). Các ngành giảm so với cùng kỳ, như: sản xuất đồ chơi (-97,62%), dịch vụ in (-60,06%).

2. Hoạt động thương mại, dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 02 ước đạt 10.175,7 tỷ đồng, tăng 11,64%; 02 tháng ước đạt 20.981,5 tỷ đồng, tăng 14,07% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu tháng 02 ước đạt 674,5 triệu USD, tăng 19,28%; 02 tháng ước đạt 1.446,8 triệu USD, tăng 24,98% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu tháng 02 ước đạt 660,1 triệu USD, tăng 13,01%; 02 tháng ước đạt 1.395 triệu USD, tăng 17,94% so với cùng kỳ.

3. Sản lượng hàng hóa qua cảng

Sản lượng hàng hóa qua cảng tháng 02 ước đạt 7.615 nghìn tấn, tăng 3,3%; 02 tháng ước đạt 16.404 nghìn tấn, bằng so với cùng kỳ. Vận tải hàng hóa tháng 02 ước đạt 15,5 triệu tấn, tăng 12,24% và 7.691,8 triệu tấn.km, tăng 2,23%; 02 tháng ước đạt 31,7 triệu tấn, tăng 12,77% và 15.653,9 triệu tấn.km, tăng 2,18% so với cùng kỳ.

4. Lượng khách du lịch

Tổng lượng khách du lịch tháng 02 ước đạt 500,5 nghìn lượt, tăng 4,11%, trong đó khách quốc tế 64 nghìn lượt, tăng 11,64%; 02 tháng ước đạt 1.024,8 nghìn lượt, tăng 5,31% so với cùng kỳ.

5. Thu, chi ngân sách

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 02 ước đạt 5.350 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 1.700 tỷ đồng; 02 tháng ước đạt 13.777,7 tỷ đồng tăng 55,3% so với cùng kỳ, trong đó: thu cân đối từ hoạt động xuất hập khẩu 9.439,6 tỷ đồng tăng 68,5%, thu ngân sách địa phương 4.338,1 tỷ đồng, tăng 32,7%, riêng thu nội địa 4.188,1 tỷ đồng, tăng 38,1%. Chi ngân sách địa phương tháng 02 ước 765,9 tỷ đồng; 02 tháng ước 1.817,3 tỷ đồng tăng 41,8% so với cùng kỳ, trong đó chi thường xuyên 1.792,1 tỷ đồng tăng 43,5%.

6. Tín dụng

Tín dụng: Tổng nguồn vốn huy động đến cuối tháng 02 ước đạt 186,1 nghìn tỷ đồng, tăng 13,43% so với cùng kỳ, tổng dư nợ cho vay ước đạt 115,4 nghìn tỷ đồng, tăng 15,99% so với cùng kỳ.

7. Thu hút đầu tư

Kết quả thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài: Tính đến ngày 21/02/2019 cấp mới cho 14 dự án với số vốn 171,49 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn cho 04 dự án với số vốn 18,41 triệu USD; vốn đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp 29,27 triệu USD; tổng số vốn thu hút đạt 219,16 triệu USD, giảm 73,86% so với cùng kỳ. 

8. Phát triển doanh nghiệp

Đăng kí kinh doanh: Cấp đăng ký thành lập mới trong tháng 02 cho 105 doanh nghiệp, giảm 15,32%, số vốn đăng ký 1.193,3 tỷ đồng, tăng 1,9%; 02 tháng cho 361 doanh nghiệp, giảm 12,8%, số vốn đăng ký 4.045,1 tỷ đồng, tăng 53,81% so với cùng kỳ. Làm thủ tục giải thể trong tháng 02 cho 21 doanh nghiệp và 12 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; 02 tháng cho 46 doanh nghiệp và 94 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

* Đánh giá chung:

Kinh tế thành phố duy trì được đà phát triển mạnh mẽ. Các chỉ tiêu kinh tế giữ mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ như: sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, thu ngân sách nhà nước.

Tiếp tục bám sát tình hình, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng của thành phố. 

Tích cực đề xuất, xây dựng các kế hoạch, chương trình thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tình hình chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

PHỤ LỤC
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu tháng 02 và 02 tháng năm 2019

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Kế hoạch
năm 2019

ƯTH tháng 02/2019

ƯTH 02 tháng/ 2019

ƯTH 02 tháng 2019 so với cùng kỳ (%)

ƯTH 02 tháng so với KH 2019 (%)

1

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

122,00

-

-

 

-

2

Thu nội địa

Tỷ đồng

26.365

1.700

4.188,1

138,10

15,89

3

Sản lượng hàng hóa qua Cảng

1.000 tấn

129.200

7.615

16.404

100,08

12,70

4

Kim ngạch xuất khẩu

Triệu USD

10.075,4

674,5

1.446,8

124,98

14,36

5

Số lượt khách du lịch đến Hải Phòng

1.000 lượt

9.078

500,5

1.024,8

105,31

11,29

6

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Triệu USD

1.500

147,69

219,16

26,14

14,61

Tổng hợp: Thu Hiền

Tin tức khác

Chào mừng đến với Website của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng. Menu Đặt lịch tại đây
0225.3822.258