Số/Ký hiệu:
89/2017/TT-BTC
Trích yếu:
Thông tư số 89/2017/TT-BTC ngày 23/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, th
Ngày ban hành:
23-08-2016
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
80/2017/TT-BTC
Trích yếu:
Thông tư hướng dẫn việc xác định giá trị quyền SDĐ, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi NN thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do NN g
Ngày ban hành:
02-08-2017
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
02/2017/QĐ-UBND
Trích yếu:
Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND thành phố Quyết định về việc ban hành mức thu, trình tự thủ tục xác định, chế độ quản lý và sử dụng tiền sử dụng khu vực biển trên địa b
Ngày ban hành:
20-06-2017
Cơ quan ban hành:
UBND thành phố Hải Phòng
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
07/2013/NQ-HĐND
Trích yếu:
Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 25/7/2013 của HĐND thành phố về nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách xã hội hóa giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao trên địa bàn th
Ngày ban hành:
25-07-2013
Cơ quan ban hành:
HĐND thành phố Hải Phòng
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
361/QĐ-UBND
Trích yếu:
Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 07/3/2016 của UBND thành phố Quyết định về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, xác định đơn giá thuê đất thực hiện từ 01/
Ngày ban hành:
07-03-2016
Cơ quan ban hành:
UBND thành phố Hải Phòng
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
1697/QĐ-UBND
Trích yếu:
Quyết định số 1697/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định danh mục, lĩnh vực và địa bàn ưu đãi xã hội hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Ngày ban hành:
18-08-2016
Cơ quan ban hành:
UBND thành phố Hải Phòng
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
01/2017/QĐ-UBND
Trích yếu:
Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND thành phố Quyết định về việc điều chỉnh bảng giá các loại đất trên địa bàn 07 quận thành phố Hải Phòng 05 năm (2015-2019)
Ngày ban hành:
16-06-2017
Cơ quan ban hành:
UBND thành phố Hải Phòng
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
1180/2017/QĐ-UBND
Trích yếu:
Quyết định số 1180/2017/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 của UBND thành phố Quyết định ban hành Quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất, chủ s
Ngày ban hành:
18-05-2017
Cơ quan ban hành:
UBND thành phố Hải Phòng
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
183/2015/TT-BTC
Trích yếu:
Thông tư số 183/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án Xây dựng - Chuyển giao quy định tại Quyết định số 23/2015/QĐ-
Ngày ban hành:
17-11-2015
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
198/2015/TTLT-BTC-BTNMT
Trích yếu:
Thông tư liên tịch số 198/2015/TTLT-BTC-BTNMT ngày 07/12/2015 của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định phương pháp tính, phương thức thu, chế dộ quản lý và sử dụng tiền sử dụng khu vực b
Ngày ban hành:
07-12-2015
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
332/2016/TT-BTC
Trích yếu:
Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2
Ngày ban hành:
26-12-2016
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
333/2016/TT-BTC
Trích yếu:
Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2
Ngày ban hành:
26-12-2016
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
2782/2016/QĐ-UBND
Trích yếu:
Quyết định bổ sung việc thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ cho Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng
Ngày ban hành:
11-11-2016
Cơ quan ban hành:
UBND thành phố Hải Phòng
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
1919/2016/QĐ-UBND
Trích yếu:
Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng
Ngày ban hành:
09-09-2016
Cơ quan ban hành:
UBND thành phố Hải Phòng
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
1012/QĐ-TTg
Trích yếu:
Quyết định về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng
Ngày ban hành:
06-06-2016
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng chính phủ
Tài liệu đính kèm:
Đến trang