Số/Ký hiệu:
861/QĐ-TTg
Trích yếu:
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG GIAI ĐOẠN 2019 - 2021”
Ngày ban hành:
11-07-2019
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng chính phủ
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
08/2019/QĐ-UBND
Trích yếu:
Quyết định về việc điều chỉnh giá một số loại đất thuộc Bảng giá đất thành phố Hải Phòng 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn 07 huyện
Ngày ban hành:
08-03-2019
Cơ quan ban hành:
UBND thành phố Hải Phòng
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
49/2017/QĐ-UBND
Trích yếu:
Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn các huyện thành phố Hải Phòng năm 2018
Ngày ban hành:
29-12-2017
Cơ quan ban hành:
UBND thành phố Hải Phòng
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
53/QĐ-TTXTĐT
Trích yếu:
Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng
Ngày ban hành:
28-05-2018
Cơ quan ban hành:
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
11/2018/TT-BTC
Trích yếu:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiề
Ngày ban hành:
30-01-2018
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
10/2018/TT-BTC
Trích yếu:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2018/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy đ
Ngày ban hành:
30-01-2018
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
255/QĐ-CT
Trích yếu:
V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch
Ngày ban hành:
05-02-2018
Cơ quan ban hành:
UBND thành phố Hải Phòng
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
89/2017/TT-BTC
Trích yếu:
Thông tư số 89/2017/TT-BTC ngày 23/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, th
Ngày ban hành:
23-08-2016
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
80/2017/TT-BTC
Trích yếu:
Thông tư hướng dẫn việc xác định giá trị quyền SDĐ, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi NN thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do NN g
Ngày ban hành:
02-08-2017
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
02/2017/QĐ-UBND
Trích yếu:
Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND thành phố Quyết định về việc ban hành mức thu, trình tự thủ tục xác định, chế độ quản lý và sử dụng tiền sử dụng khu vực biển trên địa b
Ngày ban hành:
20-06-2017
Cơ quan ban hành:
UBND thành phố Hải Phòng
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
07/2013/NQ-HĐND
Trích yếu:
Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 25/7/2013 của HĐND thành phố về nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách xã hội hóa giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao trên địa bàn th
Ngày ban hành:
25-07-2013
Cơ quan ban hành:
HĐND thành phố Hải Phòng
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
361/QĐ-UBND
Trích yếu:
Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 07/3/2016 của UBND thành phố Quyết định về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, xác định đơn giá thuê đất thực hiện từ 01/
Ngày ban hành:
07-03-2016
Cơ quan ban hành:
UBND thành phố Hải Phòng
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
1697/QĐ-UBND
Trích yếu:
Quyết định số 1697/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định danh mục, lĩnh vực và địa bàn ưu đãi xã hội hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Ngày ban hành:
18-08-2016
Cơ quan ban hành:
UBND thành phố Hải Phòng
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
01/2017/QĐ-UBND
Trích yếu:
Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND thành phố Quyết định về việc điều chỉnh bảng giá các loại đất trên địa bàn 07 quận thành phố Hải Phòng 05 năm (2015-2019)
Ngày ban hành:
16-06-2017
Cơ quan ban hành:
UBND thành phố Hải Phòng
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
1180/2017/QĐ-UBND
Trích yếu:
Quyết định số 1180/2017/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 của UBND thành phố Quyết định ban hành Quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất, chủ s
Ngày ban hành:
18-05-2017
Cơ quan ban hành:
UBND thành phố Hải Phòng
Tài liệu đính kèm:
Đến trang