Số/Ký hiệu:
63/2014/NĐ-CP
Trích yếu:
Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
Ngày ban hành:
26-06-2014
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
30/2015/ND-CP
Trích yếu:
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
Ngày ban hành:
17-03-2015
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
96/2015/NĐ-CP
Trích yếu:
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp
Ngày ban hành:
19-10-2015
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
135/2016/NĐ-CP
Trích yếu:
Nghị Định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Ngày ban hành:
09-09-2016
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
127/2014/NĐ-CP
Trích yếu:
Nghị định Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
Ngày ban hành:
31-12-2013
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
47/2014/NĐ-CP
Trích yếu:
Nghị định Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Ngày ban hành:
15-04-2014
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
46/2014/NĐ-CP
Trích yếu:
Nghị định Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Ngày ban hành:
15-05-2014
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
45/2014/NĐ-CP
Trích yếu:
Nghị định Quy định về thu tiền sử dụng đất
Ngày ban hành:
15-05-2014
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
44/2014/NĐ-CP
Trích yếu:
Nghị định Quy định về giá đất
Ngày ban hành:
15-05-2014
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
38/2015/NĐ-CP
Trích yếu:
Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu
Ngày ban hành:
24-04-2015
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
19/2015/NĐ-CP
Trích yếu:
Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
Ngày ban hành:
14-02-2014
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
18/2015/NĐ-CP
Trích yếu:
Nghị định Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
Ngày ban hành:
14-02-2015
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
01/2017/NĐ-CP
Trích yếu:
Nghị Định Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai
Ngày ban hành:
06-01-2017
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
118/2015/NĐ-CP
Trích yếu:
Nghị Định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Ngày ban hành:
12-11-2015
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
96/2016/NĐ-CP
Trích yếu:
Nghị định Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
Ngày ban hành:
01-07-2016
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Tài liệu đính kèm:
Đến trang