Số/Ký hiệu:
11/2018/TT-BTC
Trích yếu:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiề
Ngày ban hành:
30-01-2018
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
10/2018/TT-BTC
Trích yếu:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2018/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy đ
Ngày ban hành:
30-01-2018
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
89/2017/TT-BTC
Trích yếu:
Thông tư số 89/2017/TT-BTC ngày 23/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, th
Ngày ban hành:
23-08-2016
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
80/2017/TT-BTC
Trích yếu:
Thông tư hướng dẫn việc xác định giá trị quyền SDĐ, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi NN thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do NN g
Ngày ban hành:
02-08-2017
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
183/2015/TT-BTC
Trích yếu:
Thông tư số 183/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án Xây dựng - Chuyển giao quy định tại Quyết định số 23/2015/QĐ-
Ngày ban hành:
17-11-2015
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
332/2016/TT-BTC
Trích yếu:
Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2
Ngày ban hành:
26-12-2016
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
333/2016/TT-BTC
Trích yếu:
Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2
Ngày ban hành:
26-12-2016
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
19/2015/TT-BKHĐT
Trích yếu:
Thông tư quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu
Ngày ban hành:
27-11-2015
Cơ quan ban hành:
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
10/2015/TT-BKHĐT
Trích yếu:
Thông tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Ngày ban hành:
26-10-2015
Cơ quan ban hành:
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
48/2012/TT-BTC
Trích yếu:
Thông tư hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất
Ngày ban hành:
16-03-2012
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
77/2014/TT-BTC
Trích yếu:
Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Ngày ban hành:
16-06-2014
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
76/2014/TT-BTC
Trích yếu:
Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất
Ngày ban hành:
16-06-2014
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
37/2014/TT-BTNMT
Trích yếu:
Thông tư quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Ngày ban hành:
30-06-2014
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
36/2014/TT-BTNMT
Trích yếu:
Thông tư quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất
Ngày ban hành:
30-06-2014
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
30/2014/TT-BTNMT
Trích yếu:
Thông tư quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất
Ngày ban hành:
02-06-2014
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tài liệu đính kèm:
Đến trang