Số/Ký hiệu:
49/2017/QĐ-UBND
Trích yếu:
Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn các huyện thành phố Hải Phòng năm 2018
Ngày ban hành:
29-12-2017
Cơ quan ban hành:
UBND thành phố Hải Phòng
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
53/QĐ-TTXTĐT
Trích yếu:
Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng
Ngày ban hành:
28-05-2018
Cơ quan ban hành:
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
255/QĐ-CT
Trích yếu:
V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch
Ngày ban hành:
05-02-2018
Cơ quan ban hành:
UBND thành phố Hải Phòng
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
02/2017/QĐ-UBND
Trích yếu:
Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND thành phố Quyết định về việc ban hành mức thu, trình tự thủ tục xác định, chế độ quản lý và sử dụng tiền sử dụng khu vực biển trên địa b
Ngày ban hành:
20-06-2017
Cơ quan ban hành:
UBND thành phố Hải Phòng
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
361/QĐ-UBND
Trích yếu:
Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 07/3/2016 của UBND thành phố Quyết định về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, xác định đơn giá thuê đất thực hiện từ 01/
Ngày ban hành:
07-03-2016
Cơ quan ban hành:
UBND thành phố Hải Phòng
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
1697/QĐ-UBND
Trích yếu:
Quyết định số 1697/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định danh mục, lĩnh vực và địa bàn ưu đãi xã hội hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Ngày ban hành:
18-08-2016
Cơ quan ban hành:
UBND thành phố Hải Phòng
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
01/2017/QĐ-UBND
Trích yếu:
Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND thành phố Quyết định về việc điều chỉnh bảng giá các loại đất trên địa bàn 07 quận thành phố Hải Phòng 05 năm (2015-2019)
Ngày ban hành:
16-06-2017
Cơ quan ban hành:
UBND thành phố Hải Phòng
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
1180/2017/QĐ-UBND
Trích yếu:
Quyết định số 1180/2017/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 của UBND thành phố Quyết định ban hành Quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất, chủ s
Ngày ban hành:
18-05-2017
Cơ quan ban hành:
UBND thành phố Hải Phòng
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
2782/2016/QĐ-UBND
Trích yếu:
Quyết định bổ sung việc thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ cho Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng
Ngày ban hành:
11-11-2016
Cơ quan ban hành:
UBND thành phố Hải Phòng
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
1919/2016/QĐ-UBND
Trích yếu:
Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng
Ngày ban hành:
09-09-2016
Cơ quan ban hành:
UBND thành phố Hải Phòng
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
1012/QĐ-TTg
Trích yếu:
Quyết định về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng
Ngày ban hành:
06-06-2016
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng chính phủ
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
27/QĐ-UBND
Trích yếu:
Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện giải quyết các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng
Ngày ban hành:
02-02-2017
Cơ quan ban hành:
UBND thành phố Hải Phòng
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
1776/QĐ-UBND
Trích yếu:
Quyết định về việc quy định đơn giá, tỷ lệ phần trăm (%) để tính tiền thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Ngày ban hành:
15-08-2014
Cơ quan ban hành:
UBND thành phố Hải Phòng
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
2970/2014/QĐ-UBND
Trích yếu:
Quyết định ban hành Quy định về bảng giá đất thành phố Hải Phòng 05 năm (2015-2019)
Ngày ban hành:
25-12-2014
Cơ quan ban hành:
UBND thành phố Hải Phòng
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
1639/2016/QĐ-UBND
Trích yếu:
Quyết định về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Ngày ban hành:
15-08-2016
Cơ quan ban hành:
UBND thành phố Hải Phòng
Tài liệu đính kèm:
Đến trang