Số/Ký hiệu:
332/2016/TT-BTC
Trích yếu:
Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2
Ngày ban hành:
26-12-2016
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
333/2016/TT-BTC
Trích yếu:
Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2
Ngày ban hành:
26-12-2016
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
2782/2016/QĐ-UBND
Trích yếu:
Quyết định bổ sung việc thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ cho Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng
Ngày ban hành:
11-11-2016
Cơ quan ban hành:
UBND thành phố Hải Phòng
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
1919/2016/QĐ-UBND
Trích yếu:
Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng
Ngày ban hành:
09-09-2016
Cơ quan ban hành:
UBND thành phố Hải Phòng
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
1012/QĐ-TTg
Trích yếu:
Quyết định về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng
Ngày ban hành:
06-06-2016
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng chính phủ
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
27/QĐ-UBND
Trích yếu:
Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện giải quyết các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng
Ngày ban hành:
02-02-2017
Cơ quan ban hành:
UBND thành phố Hải Phòng
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
19/2015/TT-BKHĐT
Trích yếu:
Thông tư quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu
Ngày ban hành:
27-11-2015
Cơ quan ban hành:
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
10/2015/TT-BKHĐT
Trích yếu:
Thông tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Ngày ban hành:
26-10-2015
Cơ quan ban hành:
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
43/2013/QH13
Trích yếu:
LUẬT ĐẤU THẦU
Ngày ban hành:
26-11-2013
Cơ quan ban hành:
Quốc hội
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
63/2014/NĐ-CP
Trích yếu:
Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
Ngày ban hành:
26-06-2014
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
30/2015/ND-CP
Trích yếu:
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
Ngày ban hành:
17-03-2015
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
68/2014/QH13
Trích yếu:
LUẬT DOANH NGHIỆP
Ngày ban hành:
01-07-2015
Cơ quan ban hành:
Quốc hội
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
96/2015/NĐ-CP
Trích yếu:
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp
Ngày ban hành:
19-10-2015
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
48/2012/TT-BTC
Trích yếu:
Thông tư hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất
Ngày ban hành:
16-03-2012
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
1776/QĐ-UBND
Trích yếu:
Quyết định về việc quy định đơn giá, tỷ lệ phần trăm (%) để tính tiền thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Ngày ban hành:
15-08-2014
Cơ quan ban hành:
UBND thành phố Hải Phòng
Tài liệu đính kèm:
Đến trang