Số/Ký hiệu:
88/2016/TTLT/BTC-BTNMT
Trích yếu:
Thông tư liên tịch quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất
Ngày ban hành:
22-06-2016
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
14/2015/TTLT-BTNMT-BTP
Trích yếu:
Thông tư liên tịch quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất
Ngày ban hành:
04-04-2015
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
77/2014/TT-BTC
Trích yếu:
Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Ngày ban hành:
16-06-2014
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
76/2014/TT-BTC
Trích yếu:
Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất
Ngày ban hành:
16-06-2014
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
37/2014/TT-BTNMT
Trích yếu:
Thông tư quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Ngày ban hành:
30-06-2014
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
36/2014/TT-BTNMT
Trích yếu:
Thông tư quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất
Ngày ban hành:
30-06-2014
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
30/2014/TT-BTNMT
Trích yếu:
Thông tư quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất
Ngày ban hành:
02-06-2014
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
25/2014/TT-BTNMT
Trích yếu:
Thông tư quy định về bản đồ địa chính
Ngày ban hành:
19-05-2014
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
24/2014/TT-BTNMT
Trích yếu:
Thông tư quy định về hồ sơ địa chính
Ngày ban hành:
19-05-2014
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
23/2014/TT-BTNMT
Trích yếu:
Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Ngày ban hành:
19-05-2014
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
02/2015/TT-BTNMT
Trích yếu:
Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
Ngày ban hành:
27-01-2015
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
2970/2014/QĐ-UBND
Trích yếu:
Quyết định ban hành Quy định về bảng giá đất thành phố Hải Phòng 05 năm (2015-2019)
Ngày ban hành:
25-12-2014
Cơ quan ban hành:
UBND thành phố Hải Phòng
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
1639/2016/QĐ-UBND
Trích yếu:
Quyết định về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Ngày ban hành:
15-08-2016
Cơ quan ban hành:
UBND thành phố Hải Phòng
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
135/2016/NĐ-CP
Trích yếu:
Nghị Định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Ngày ban hành:
09-09-2016
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
127/2014/NĐ-CP
Trích yếu:
Nghị định Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
Ngày ban hành:
31-12-2013
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Tài liệu đính kèm:
Đến trang