Số/Ký hiệu:
47/2014/NĐ-CP
Trích yếu:
Nghị định Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Ngày ban hành:
15-04-2014
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
46/2014/NĐ-CP
Trích yếu:
Nghị định Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Ngày ban hành:
15-05-2014
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
45/2014/NĐ-CP
Trích yếu:
Nghị định Quy định về thu tiền sử dụng đất
Ngày ban hành:
15-05-2014
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
44/2014/NĐ-CP
Trích yếu:
Nghị định Quy định về giá đất
Ngày ban hành:
15-05-2014
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
38/2015/NĐ-CP
Trích yếu:
Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu
Ngày ban hành:
24-04-2015
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
19/2015/NĐ-CP
Trích yếu:
Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
Ngày ban hành:
14-02-2014
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
18/2015/NĐ-CP
Trích yếu:
Nghị định Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
Ngày ban hành:
14-02-2015
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
55/2014/QH13
Trích yếu:
Luật Bảo vệ môi trường
Ngày ban hành:
01-07-2014
Cơ quan ban hành:
Quốc hội
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
01/2017/NĐ-CP
Trích yếu:
Nghị Định Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai
Ngày ban hành:
06-01-2017
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
118/2015/NĐ-CP
Trích yếu:
Nghị Định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Ngày ban hành:
12-11-2015
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
67/2014/QH13
Trích yếu:
Luật Đầu tư
Ngày ban hành:
26-11-2014
Cơ quan ban hành:
Quốc hội
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
96/2016/NĐ-CP
Trích yếu:
Nghị định Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
Ngày ban hành:
01-07-2016
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
83/2016/TT-BTC
Trích yếu:
Thông tư Hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ
Ngày ban hành:
17-06-2016
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
16/2015/TT-BKHĐT
Trích yếu:
Thông tư Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam
Ngày ban hành:
18-11-2015
Cơ quan ban hành:
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
84/2015/NĐ-CP
Trích yếu:
Nghị định về giám sát và đánh giá đầu tư
Ngày ban hành:
30-09-2015
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Tài liệu đính kèm:
Đến trang