Kinh tế - Xã hội

Tổng hợp một số chỉ tiêu kinh tế chính tháng 7 và 7 tháng năm 2018 của thành phố Hải Phòng

Đăng ngày 12/09/2018 Lượt xem: 1,748

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 7/2018 tăng 26,73% so với tháng 7/2017, 7 tháng tăng 24,17% so với cùng kỳ, trong đó một số ngành có tốc độ tăng cao như: sản xuất thiết bị truyền thông (+128,56%), sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng (+96,87%); các ngành giảm so với cùng kỳ như đóng tàu và cấu kiện nổi (-50,26%), sản xuất thức ăn gia súc (-31,89%).

2. Hoạt động thương mại, dịch vụ

Hoạt động thương mại, dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 ước tăng 16,15%; 7 tháng ước tăng 14,91% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn thành phố tháng 7 ước tăng 27,84%; 7 tháng ước tăng 25,61% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu tháng 7 ước tăng 21,15%; 7 tháng ước tăng 19,54% so với cùng kỳ.

3. Sản lượng hàng hóa qua cảng

Sản lượng hàng hóa qua cảng trên địa bàn thành phố tháng 7 ước đạt 9,3 triệu tấn tăng 20,42%, 7 tháng ước đạt 60,3 triệu tấn tăng 18,58% so với cùng kỳ. Vận tải hàng hóa trên địa bàn 7 tháng ước tăng 14,99% về tấn và tăng 15,71% về tấn.km so với cùng kỳ. Vận tải hành khách 7 tháng ước tăng 14,02% về người và tăng 14,97% về người.km so với cùng kỳ.


Nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu tháng 7 duy trì mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ

4. Lượng khách du lịch

Tổng lượng khách du lịch đến Hải Phòng tháng 7 ước đạt 808,1 nghìn lượt, tăng 24,02%, trong đó khách quốc tế ước đạt 87 nghìn lượt tăng 13,33%; 7 tháng ước đạt 4,5 triệu lượt, tăng 19,91% so với cùng kỳ. Vận tải hàng không: Tổng số hành khách đi, đến Cảng hàng không quốc tế Cát Bi tháng 7 ước đạt 230 nghìn lượt, tăng 14,36%, 7 tháng ước đạt 1,4 triệu lượt, tăng 11,23% so với cùng kỳ.

5. Thu, chi ngân sách

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 7 ước đạt 6.157,1 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 2.077,3 tỷ đồng; 7 tháng ước đạt 38.702,1 tỷ đồng, giảm 4,7% so với cùng kỳ, trong đó: thu hải quan đạt 23.507,6 tỷ đồng, giảm 14,25%, thu ngân sách địa phương đạt 15.194,5 tỷ đồng, tăng 15%, riêng thu nội địa đạt 13.047,5 tỷ đồng, tăng 13,9%. Chi ngân sách địa phương tháng 7 ước đạt 2.209,9 tỷ đồng, 7 tháng ước đạt 11.526 tỷ đồng, giảm 12,7% so với cùng kỳ, trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt 5.811,1 tỷ đồng, tăng 20,9%; chi thường xuyên đạt 4.813,3 tỷ đồng, giảm 4,5%.

6. Tín dụng

Tổng nguồn vốn huy động đến cuối tháng 7 ước đạt 179,3 nghìn tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ, tổng dư nợ cho vay ước đạt 107,6 nghìn tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ.

7. Thu hút đầu tư

Kết quả thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Tính đến ngày 24/7/2018 thu hút vốn đầu tư theo hình thức đầu tư trực tiếp đạt 1.331,16 triệu USD, trong đó 48 dự án được cấp mới và 28 dự án điều chỉnh tăng vốn; thực hiện 16 lượt đăng ký đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp với tổng vốn đạt 19,37 triệu USD; tổng số vốn thu hút đạt 1.350,53 triệu USD, tăng 147,99% so với cùng kỳ.

8. Phát triển doanh nghiệp

 7 tháng, ước cấp đăng ký thành lập mới 1.919 doanh nghiệp với số vốn đăng ký đạt 10.547,7 tỷ đồng, tăng 7,45% về số doanh nghiệp và tăng 6,35% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ. Làm thủ tục giải thể cho 73 doanh nghiệp và 204 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

* Đánh giá chung:

Tình hình kinh tế - xã hội của thành phố trong tháng 7 và 7 tháng năm 2018 tiếp tục chuyển biến mạnh mẽ và đạt kết quả ấn tượng trên nhiều lĩnh vực. Nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu duy trì mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ như: chỉ số sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, sản lượng hàng qua cảng, thu nội địa, thu hút khách du lịch. Các dự án trọng điểm được triển khai đúng tiến độ như: Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Bắc sông Cấm; Nhà máy ô tô Vinfast; các dự án du lịch tại huyện Cát Hải…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội thành phố vẫn còn một số khó khăn, thách thức như: Thu ngân sách nhà nước đạt thấp so với dự toán. Công tác giải phóng mặt bằng ở một số dự án còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thi công một số dự án trọng điểm của thành phố và các nhà đầu tư.

Phụ lục
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu tháng 7 và 7 tháng năm 2018

 

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Kế hoạch
năm 2018

ƯTH tháng 7/2018

ƯTH 7 tháng/ 2018

ƯTH 7 tháng 2018 so với cùng kỳ (%)

ƯTH 7 tháng so với KH 2018 (%)

1

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

122,00

126,73

124,17

124,17

-

2

Tổng thu ngân sách trên địa bàn:

Tỷ đồng

71.020,3

6.157,1

38.702,1

95,30

54,49

- Thu Hải quan

Tỷ đồng

42.560,0

3.800,0

23.507,6

85,75

55,23

- Thu ngân sách địa phương:

Tỷ đồng

28.460,3

2.357,1

15.194,5

115,00

53,39

+ Trong đó, Thu nội địa

Tỷ đồng

24.725,0

2.077,3

13.047,5

113,90

52,77

3

Sản lượng hàng hóa qua Cảng

Triệu tấn

107,0

9,3

60,3

118,58

56,36

4

Kim ngạch xuất khẩu

Triệu USD

7.693,7

712,4

4.619,4

125,61

60,04

5

Số lượt khách du lịch đến Hải Phòng

1.000 lượt

7.500,0

808,1

4.500,0

119,91

60,00

6

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Triệu USD

1.200

93,87

1.350,53

247,99

112,54

 

 

Tin tức khác

Chào mừng đến với Website của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng. Menu Đặt lịch tại đây
0225.3822.258