Kinh tế - Xã hội

Tổng hợp một số chỉ tiêu kinh tế chính tháng 8 và 8 tháng năm 2018 của thành phố Hải Phòng

Đăng ngày 13/09/2018 Lượt xem: 2,096

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8/2018 tăng 26,09% so với tháng 8/2017, 8 tháng tăng 24,24% so với cùng kỳ, trong đó một số ngành có tốc độ tăng cao như: sản xuất thiết bị truyền thông (+164,83%), sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng (+92,67%); các ngành giảm so với cùng kỳ, như đóng tàu và cấu kiện nổi (-51,78%), sản xuất thức ăn gia súc (-27,81%).

2. Hoạt động thương mại, dịch vụ

Hoạt động thương mại, dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 ước đạt 10,1 nghìn tỷ đồng, tăng 15,66%; 8 tháng ước đạt 77,1 nghìn tỷ đồng, tăng 14,97% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn thành phố tháng 8 ước đạt 709,4 triệu USD, tăng 27,54%; 8 tháng ước đạt 5.321,5 triệu USD, tăng 25,69% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu tháng 8 ước đạt 686,9 triệu USD, tăng 21,55%; 8 tháng ước đạt 5.104,4 triệu USD, tăng 19,62% so với cùng kỳ.

3. Sản lượng hàng hóa qua cảng

Sản lượng hàng hóa qua cảng trên địa bàn thành phố tháng 8 ước đạt 9,3 triệu tấn, tăng 23,93%, 8 tháng ước đạt 69,3 triệu tấn, tăng 18,73% so với cùng kỳ. Vận tải hàng hóa trên địa bàn tháng 8 ước tăng 15,95% về tấn và tăng 16,1% về tấn.km; 8 tháng ước tăng 15,11% về tấn và tăng 15,76% về tấn.km so với cùng kỳ. Vận tải hành khách tháng 8 ước tăng 16,87% về người và tăng 19,01% về người.km so với cùng kỳ; 8 tháng ước tăng 14,36% về người và tăng 15,87% về người.km so với cùng kỳ.


Tình hình kinh tế - xã hội của thành phố trong tháng 8 và 8 tháng năm 2018 tiếp tục ổn định và phát triển

4. Lượng khách du lịch

Tổng lượng khách du lịch đến Hải Phòng tháng 8 ước đạt 755,1 nghìn lượt, tăng 15,39%, trong đó khách quốc tế ước đạt 77,4 nghìn lượt, tăng 1,11%; 8 tháng ước đạt 5,2 triệu lượt, tăng 19,13% so với cùng kỳ.

5. Thu, chi ngân sách

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 8 ước đạt 6.026 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 1.941 tỷ đồng; 8 tháng ước đạt 44.482,5 tỷ đồng, giảm 2,8% so với cùng kỳ, trong đó: thu hải quan 27.319,1 tỷ đồng, giảm 12,1%, thu ngân sách địa phương 17.163,4 tỷ đồng, tăng 16,8%, riêng thu nội địa đạt 14.925,5 tỷ đồng, tăng 16,8%. Chi ngân sách địa phương tháng 8 ước 2.084,3 tỷ đồng, 8 tháng ước 13.078,4 tỷ đồng giảm 8,4% so với cùng kỳ, trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản 6.604,8 tỷ đồng tăng 23,9%, chi thường xuyên 5.671,3 tỷ đồng giảm 4,6%.

6. Tín dụng

Tổng nguồn vốn huy động đến cuối tháng 8 ước đạt 179,3 nghìn tỷ đồng, tăng 11,99% so với cùng kỳ, tổng dư nợ cho vay ước đạt 108,6 nghìn tỷ đồng, tăng 16,9% so với cùng kỳ. Đầu tư phát triển: Vốn đầu tư thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý 8 tháng ước 5.286,4 tỷ đồng, tăng 65,81% so với cùng kỳ.

7. Thu hút đầu tư

Kết quả thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Tính đến ngày 28/8/2018 thu hút vốn đầu tư theo hình thức đầu tư trực tiếp đạt 1.388,59 triệu USD, trong đó 64 dự án được cấp mới và 30 dự án điều chỉnh tăng vốn; thực hiện 25 lượt đăng ký đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp với tổng vốn đạt 22,89 triệu USD; tổng số vốn thu hút đạt 1.411,48 triệu USD, tăng 99,34% so với cùng kỳ.

8. Phát triển doanh nghiệp

Trong tháng 8 đã cấp đăng ký thành lập mới cho 297 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 1.610,4 tỷ đồng; làm thủ tục giải thể cho 8 doanh nghiệp và 30 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của 40 doanh nghiệp. Trong 8 tháng đã cấp đăng ký thành lập mới cho 2.217 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 12.388 tỷ đồng, tăng 9% về số doanh nghiệp và tăng 10,42% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ; làm thủ tục giải thể cho 80 doanh nghiệp và 236 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của 98 doanh nghiệp. 

* Đánh giá chung:

Tình hình kinh tế - xã hội của thành phố trong tháng 8 và 8 tháng năm 2018 tiếp tục ổn định và phát triển. Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu duy trì mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ như: Chỉ số sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, sản lượng hàng qua cảng, thu nội địa, khách du lịch. Tình hình chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội thành phố vẫn còn một số khó khăn, thách thức bao gồm: Thu ngân sách nhà nước đạt thấp so với dự toán; một số dự án trọng điểm của năm 2018 chưa được khởi công…

Phụ lục
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu tháng 8 và 8 tháng năm 2018

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Kế hoạch
năm 2018

ƯTH tháng 8/2018

ƯTH 8 tháng/ 2018

ƯTH 8 tháng 2018 so với cùng kỳ (%)

ƯTH 8 tháng so với KH 2018 (%)

1

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

122,00

126,09

124,24

124,24

 

2

Tổng thu ngân sách trên địa bàn:

Tỷ đồng

71.020,3

6.026,0

44.482,5

97,20

62,63

- Thu Hải quan

Tỷ đồng

42.560,0

3.800,0

27.319,1

87,90

64,19

- Thu ngân sách địa phương:

Tỷ đồng

28.460,3

2.226,0

17.163,4

116,80

60,31

+ Trong đó, Thu nội địa

Tỷ đồng

24.725,0

1.941,0

14.925,5

116,80

60,37

3

Sản lượng hàng hóa qua Cảng

Triệu tấn

107,0

9,3

69,3

118,73

64,77

4

Kim ngạch xuất khẩu

Triệu USD

7.693,7

709,4

5.321,5

125,69

69,17

5

Số lượt khách du lịch đến Hải Phòng

1.000 lượt

7.500,0

755,1

5.200,0

119,13

69,33

6

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Triệu USD

1.200

60,95

1.411,48

199,34

117,62

Tổng hợp: Thu Hiền

Tin tức khác

Chào mừng đến với Website của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng. Menu Đặt lịch tại đây
0225.3822.258